مرور رده

ژنتیک نامه

ژنتیک نامه تعریف تمامی اصلاحات و علائم بیماری های ژنتیکی. همچنین توضیح در مورد بیماری های ژنتیکی، مشاوره ژنتیکی، ازمایشات ژنتیکی

بازآرائی کروموزومی

بازآرائی کروموزومی نوعی ناهنجاری کروموزومی می باشد که در آن ساختار کروموزوم تغییر می کند. بازآرائی های کروموزمی شامل تغییراتی مثل حذف، مضاعف شدگی، وارونگی و جابجایی می شود. معمولا این تغییرات به علت شکست های ایجاد شده در دو منطقه از در دو…

انیوپلوئیدی و یوپلوئیدی

عدد پلوئیدی یا Ploidy (که با n نشان داده می شود) عبارت است از ست کاملی از کروموزوم ها در یک سلول. برای مثال اگر به کاریوتایپ انسان دقیت کنید در انسان ۲۳ کرموزوم وجود دارد که دو ست از آن ها وجود دارد، پس یک ست کامل در انسان برابر است با ۲۳…

عدم جدا شدن کروموزوم – Nondisjunction

عدم جدا شدن یا nondisjunction به معنای خطا در جداشدن صحیح کروماتیدهای خواهری یا کروموزوم های هومولوگ در تقسیم های سلولی می باشد. این حالت می تواند در تقسیم میوز یا میتوز رخ دهد. سه نوع عدم جدا شدن وجود دارد، خطا در جدا شدن کروموزوم های…

آرایش کروموزوم ها از نظر محل قرار گیری سانترومر

کروموزوم های متفاوت بر اساس محل قرار گیری سانترومر به چهار دسته اصلی تقسیم می شوند. ۱- کروموزوم‌های متاسنتریک که سانترومر در وسط کروموزوم قرار دارد. ۲- کروموزوم‌های ساب متاسنتریک که  سانترومر در بین وسط و انتهای کروموزوم قرار دارد.…

جابجایی روبرت سونین- Robertsonian translocation

جابجایی روبرت سونین- Robertsonian translocation یک بازآرایی کروموزومی می باشد که در آن کروموزوم های آکروسنتریک از طریق حذف بازوهای کوچکشان به هم متصل می شوند به عبارتی ساختار جدید کروموزمی ایجاد می شود که این ساختار حاوی دو بازوی بلند…
error: کپی برداری ممنوع می باشد.ایران ژنتیک