مرور رده

بیماری های ژنتیکی

مالفورماسیون دندی واکر Dandy-Walker malformation

شرح بیماری مالفورماسیون دندی واکر Dandy-Walker malformation مالفورماسیون دندی واکر بر روی تکامل مغز تاثیر می گذارد، به ویزه تکامل اولیه مخچه، که جزئی از مغز بوده و مسئول هماهنگ کردن حرکت بدن می باشد. در افراد با این بیماری، بخش های…

سندرم گیلن – باره Guillain – Barre syndrome

شرح بیماری سندرم گیلن – باره Guillain – Barre syndrome سندرم گیلن – باره Guillain – Barre syndrome یک اختلال خودایمنی بوده که عصب ها را تحت تاثیر قرار می دهد. اختلالات خودایمنی زمانی رخ می دهند که سیستم ایمنی دچار اختلال در عملکرد شده و به…

آتاکسی – تلانژکتازی (Ataxia – telangiectasia)

شرح بیماری آتاکسی – تلانژکتازی (Ataxia – telangiectasia) یک اختلال وراثتی نادر بوده که بر روی سیستم عصبی ، سیستم ایمنی و سایر سیستم های بدن تاثیر می گذارد. این اختلال توسط مشکلات پیشرونده در حرکات هماهنگ (عدم تعادل : ataxia) که در اوایل…