مرور برچسب

تعریف کروموزوم

ژنتیک به زبان ساده

ژنتیک شاخه ای از زیست شناسی است که با وراثت و تنوع ارتباط دارد. واحدهای وراثتی که از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابند (به عبارت دیگر به ارث می رسند) ژن نامیده می شوند. ژن ها در مولکول های بلند دئوکسی ریبو نوکلئیک اسید یا DNA موجود در تمامی…