مرور برچسب

موزائیسم

موازئیسم

در ژنتیک موزایسئم به معنای وجود دو یا بیشتر از دو جمعیت سلولی با ژنوتیپ های متفاوت در یک فرد می باشد. موزائیسم می تواند به علل متفاوت شامل عدم جدا شدن صحیح کروموزومی، تاخیر آنافازی، جهش ها و ... ایجاد می شود. هرگاه یکی از وقایع بالا در زمان…

سندرم X سه گانه (Triple X syndrome)

شرح بیماری سندرم X سه گانه (Triple X syndrome) سندرم X سه گانه (Triple X syndrome) که تریزومی X یاX(47,XXX)Xنیز نامیده می شود به صورت حضور یک کروموزوم X اضافه در هر سلول در زنان می باشد. اگرچه زنان مبتلا به این اختلال ممکن است بلندقدتر از…
error: کپی برداری ممنوع می باشد.ایران ژنتیک