مرور برچسب

ژن

مالفورماسیون دندی واکر Dandy-Walker malformation

شرح بیماری مالفورماسیون دندی واکر Dandy-Walker malformation مالفورماسیون دندی واکر بر روی تکامل مغز تاثیر می گذارد، به ویزه تکامل اولیه مخچه، که جزئی از مغز بوده و مسئول هماهنگ کردن حرکت بدن می باشد. در افراد با این بیماری، بخش های…

سندرم اسمیت-لملی-اوپتیز – Smith-Lemli-Opitz syndrome

شرح کلی سندرم اسمیت-لملی-اوپتیز سندرم اسمیت-لملی-اوپتیز یک اختلال تکاملی می باشد که بسیاری از بخش های بدن را تحت تاثیر قرار می دهد. از مشخصات عمده این بیماری ویژگی های خاص صورتی، اندازه کوچک سر (میکروسفالی)، ناتوانی ذهنی ، مشکلات یادگیری و…