مرور برچسب

translocation

بازآرائی کروموزومی

بازآرائی کروموزومی نوعی ناهنجاری کروموزومی می باشد که در آن ساختار کروموزوم تغییر می کند. بازآرائی های کروموزمی شامل تغییراتی مثل حذف، مضاعف شدگی، وارونگی و جابجایی می شود. معمولا این تغییرات به علت شکست های ایجاد شده در دو منطقه از در دو…

جابجایی یا translocation

جابجایی یا translocation فرایندی است که در آن ماده ژنتیکی بین کروموزوم های متفاوت با هم تبادل می شوند. این جابجایی ها می توانند به دو صورت وجود داشته باشند در یک صورت با وجود اینکه برخی از مواد ژنتیکی بین کروموزوم های متفاوت جابجا می شوند…
error: کپی برداری ممنوع می باشد.ایران ژنتیک